Brothers Campfire Happy Thanksgiving!

As I sip on Monster Drink,

I look back at year and think,

What a blessing God has been,

Closer than a Brother,a dear Friend.

All the gifts bestowed as blessings,

We eat turkey, potatoes and dressing.

Celebrating, thankful family be

After eating, assemble tree.

My words from heart, not rehearsed

Hope you enjoy my simple verse

Happy Thanksgiving From Brothers Campfire!

Khi tôi nhấm nháp đồ uống Monster,

Tôi nhìn lại năm và nghĩ,

Thật là một phước lành Thiên Chúa đã được,

Gần gũi hơn một người anh em, một người bạn thân yêu.

Tất cả những món quà ban tặng như là phước lành,

Chúng tôi ăn gà tây, khoai tây và bánh mì.

Kỷ niệm, gia đình biết ơn

Sau khi ăn xong, lắp ráp cây.

Lời nói của tôi từ trái tim, không được luyện tập

Hy vọng bạn thích câu thơ đơn giản của tôi

Chúc mừng Lễ Tạ ơn từ Anh lửa trại!

Author: Benjamin

Benjamin Thiel is a husband, father, correctional professional and author of The Ongoing Tale at Brothers Campfire.